Dades de l'empresa

Nom comercial de l'empresa   Núm. treballadors
Nom fiscal de l'empresa   Any de fundació
Forma jurídica   NIF
Adreça   Codi postal
Comarca   Població
Telèfon   Telèfon 2
Fax   Direcció web
Persona de contacte   Càrrec
Correu electrònic   CNAE


Dades d'activitat

Sector d'activitat
Principals activitats
Marques registrades pròpies
Marques que fabrica o comercialitza
Àmbits de mercat
Local Comarcal Provincial Nacional Internacional
Països destí d'exportacions
Països origen d'importacions
Segells de qualitat
ISO 9001 ISO 14000 EMAS
"Q" SA8000 Altres

Dades d'organigrama

Nom del/la director/a general / gerent
  E-mail
Nom del/la director/a administratiu
  E-mail
Nom del/la director/a comercial
  E-mail
Nom del/la director/a de recursos humans
  E-mail
Nom del/la director/a de formació
  E-mail
Nom del/la director/a de màrqueting i publicitat
  E-mail


Barem de quotes anuals 2017 (marcar la casella correponent) La quota social està exempta d'IVA

Empresa associada a la FEGP 0 €
Empresa no associada a la FEGP 30 €Domiciliació bancària
 
Titular del compte:
Caixa/banc:

IBAN (24 dígits)


Data de pagament

   
Data del de 2017, a