FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
 
* FISCALITAT I ALTRES OBLIGACIONS PER A EMPRESARIS AUTÒNOMS

La matrícula d´aquest curs està tancada.
 
  Data inici: 11-10-2017 Data fi: 29-11-2017
  Calendari
  dimecres, de 9h a 13h
  Hores totals: 25 hores
  Matrícula: Subvencionat (Matrícula gratuïta)
  Lloc  
  FEGP Vilafranca (c. Beneficència, 17 · Vilafranca del Penedès)

  Professorat  
 

  Continguts  
  1. Introducció al sistema fiscal
• La normativa fiscal per al treballar autònom
• Consideracions importants abans de l’inici de l’activitat

2. Principals aspectes de l’IRPF
• Quan cal pagar
• Que despeses em puc deduir
• Quines declaracions puc presentar
• Retencions i els seus models de declaració
• Inclou exemple demostratiu de l’emplenament del model 130

3. Activitats econòmiques
• Definició de l’activitat econòmica
• Classificació i excepcions

4. Impost de societats
• Característiques i funcionament de l’impost de societats
• Declaracions i models 200 i 202

5. Principals obligacions per a autònoms i empresaris
• Obligacions comptables i de facturació: com facturar, com cal comptabilitzar (obligacions comptables en l’IVA i IRPF)

6. Oportunitats de negoci des del punt de vista fiscal
• Bonificacions
• Deduccions


  Observacions  
  Objectius del curs

• Conèixer la fiscalitat dels diferents productes tant en l’IRPF com en societats
• Conèixer les obligacions dels autònoms i empresaris
• Analitzar la informació fiscal a sol·licitar al client per mesurar les necessitats i riscos associats als mateixos
• Validar la posició davant el client i crear noves possibilitats de negoci

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Curs adreçat a:

· Treballadors en actiu

· Persones en situació d’atur i treballadors de l’Administració Pública. Aquests col·lectius tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol.
 
 amb el patrocini de: