FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
 
* COMPTABILITAT BÀSICA

La matrícula d´aquest curs està tancada.
 
  Data inici: 26-09-2017 Data fi: 05-12-2017
  Calendari
  dimarts i dijous, de 18h a 21h
  Hores totals: 60 hores
  Matrícula: Subvencionat (Matrícula gratuïta)
  Lloc  
  FEGP Vilanova (c. Àncora, 3 · Vilanova i la Geltrú)

  Professorat  
 

  Continguts  
  1. El patrimoni
• El balanç de situació
• Informació sobre la gestió
• Relació entre balanç de situació i compte de pèrdues i guanys

2. El procés comptable
• Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
• Els llibres comptables. Diari
• Teoria del càrrec i l’abonament

3. Tractament comptable de les existències
• La problemàtica dels preus de cost i de vendes
• Les operacions de compres i vendes
• La periodificació d’existències
• El concepte de consum

4. Tractament comptable de l’IVA
• L’IVA com a impost sobre el consum final
• Definició de l’IVA
• Meritament de l’IVA
• Comptabilització de l’IVA

5. Amortitzacions
• Concepte i necessitat de l’amortització
• Comptabilització de les amortitzacions
• Regulació fiscal de les amortizacions


  Observacions  
  Objectius del curs

• Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa
• Definir els objectius de la comptabilitat
• Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits
• Iniciar a l’alumne en els conceptes bàsics
• Ensenyar els procediments tècnics generals i capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Curs adreçat a:

· Treballadors en actiu

· Persones en situació d’atur i treballadors de l’Administració Pública. Aquests col·lectius tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol.
 
 amb el patrocini de: