FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
 
* PERSONAL BRANDING

La matrícula d´aquest curs està tancada.
 
  Data inici: 20-10-2017 Data fi: 01-12-2017
  Calendari
  divendres, de 16h a 20h
  Hores totals: 30 hores
  Matrícula: Subvencionat
  Lloc  
  FEGP Vilanova (c. Àncora, 3 · Vilanova i la Geltrú)

  Professorat  
  Montserrat Andreu · Moving Coaching

  Continguts  
  Business brand & Personal brand
- Concepte i evolució de les marques
- Casos d’èxit i fracàs
- Tendències en els mercats
- Missió, valors i rols de les marques

Eines per construir una marca corporativa
- Claus per a la singularitat i diferenciació
- Factors de generació de confiança
- Neuro màrqueting De les eines tradicionals a les eines 2.0

Estratègia de màrqueting digital en les marques
- Pla d’acció. De l'I+D al CDC (connectem, desenvolupem, compartim)
- Mercadologia
- Responsabilitat, valors i objectius
- Creativitat
- Anàlisi de la competència

Personal Branding
- DAFO personal
- Creació del QCIP
- Implantació del PDAD
- Branding estratègic.
- Personal Branding i mercat laboral


  Observacions  
  Objectius del curs

- Aprofitar el fenomen “branding” per posicionar-se al mercat laboral.
- Conèixer els avantatges de tenir una marca personal connectada a la marca empresarial com a estratègia de les organitzacions enfront d'altres formats tradicionals.
- Com millorar la creativitat
- Conèixer els diferents models de marca personal que millor s’adaptin a un mateix i a la seva organització.
- Dominar el QCIP (Quadre de Comandament Integral Personal) per una bona implantació del PDAD ( PlanificarDesplegarActuarDesafiar).
- Analitzar l’evolució del mercat en marques per l’autoaprenentatge i millora de la reputació.
- Conèixer les eines bàsiques en creació i gestió de marca personal i empresarial en productes o serveis.
- Identificar les claus per la diferenciació i singularitat de la pròpia marca: competència d'aprendre a aprendre, competència d'autonomia i iniciativa personal i competència social


Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Curs adreçat a:

· Treballadors en actiu

· Persones en situació d’atur i treballadors de l’Administració Pública. Aquests col·lectius tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol.
 
 amb el patrocini de: