FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
 
* EINES I INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ PER A FORMADORS

La matrícula d´aquest curs està tancada.
 
  Data inici: 20-10-2017 Data fi: 01-12-2017
  Calendari
  divendres, de 9h a 13h
  Hores totals: 30 hores
  Matrícula: Subvencionat
  Lloc  
  FEGP Vilafranca (c. Beneficència, 17 · Vilafranca del Penedès)

  Professorat  
 

  Continguts  
  Programa

Avaluació en formació per a l'ocupació aplicada a les diferents modalitats d'impartició
- L’avaluació de l’aprenentatge
- L’avaluació per competències

Elaboració de proves per a l'avaluació de continguts teòrics
- Avaluació d’aprenentatges simples: proves objectives
- Avaluació d’aprenentatges complexos: exercici interpretatiu, proves d’assaig, proves orals, entre altres

Disseny i elaboració de proves d'avaluació de pràctiques adaptades a la modalitat d'impartició
- Criteris per a l’elaboració de pràctiques presencials i en línia
- Criteris per a la correcció
- Instruccions per a l’aplicació de les proves: alumnat i docents

Avaluació i seguiment del procés formatiu conforme a la formació presencial i en línia
- Establiment de criteris i indicadors d’avaluació
- Aplicació de tècniques quantitatives i qualitatives de recollida d’informació
- Informes de seguiment i avaluació de les accions formatives
- Pla de seguiment


  Observacions  
  Objectius del curs

- Conèixer els diferents tipus de proves d’avaluació existents
- Conèixer els criteris de validesa i fiabilitat d’una prova d’avaluació
- Saber dissenyar una prova d’avaluació aplicada a les diferents modalitats
- Saber aplicar en funció dels continguts i dels alumnes, la prova d’avaluació més adequada en cada moment
- Conèixer les tècniques de recollida d’informació per poder després fer un anàlisi fiable de les dades


Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Curs adreçat a:

· Treballadors en actiu

· Persones en situació d’atur tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol.

······················································································

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Curs organitzat Foment Formació (Actividades Formativas Empresariales, SL) centre de formació de Foment del Treball Nacional

Curs adreçat a:

· Treballadors en actiu.
· Les persones en situació d’atur tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol.

·Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de formació
 
 amb el patrocini de: